'ജലം ജീവാമൃതം; ഓരോ തുള്ളിയും അമൂല്യം'
 
Visitor counter: web counter

Last updated :30:10/2020  11:03:43

ആഴ്ച്ചയിലെ ചിന്താശകലം

 'സത്യത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവന്‍ തന്നെയാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ഈശ്വര വിശ്വാസി'